Przedsiębiorstwo FRACTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, pn.: „Innowacyjny ekspozytor sklepowy dedykowany osobom na wózkach inwalidzkich, osobom słabowidzącym i niewidomym”.

Cel projektu: rozwój przedsiębiorstwa FRACTAL poprzez zaprojektowanie we współpracy z profesjonalnymi projektantami innowacyjnego ekspozytora sklepowego do asortymentu drogeryjnego dedykowanego osobom na wózkach inwalidzkich, osobom słabowidzącym i niewidomym, i jego wdrożenie.

Rezultatem niniejszego projektu będą:
– Wprowadzenie do oferty firmy znacząco ulepszonego produktu;
– Poszerzenie oferty o produkt będący przedmiotem projektu, który będzie wpisywać się w plany rozwojowe firmy;
– Poszerzenie zakresu działalności B+R+I;
– Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz poszerzenie rynków zbytu.

Dzięki realizacji projektu firma FRACTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA pozyska narzędzie do tworzenia i wdrażania innowacji, wzornictwo stanie się dla firmy sposobem wytwarzania nowych produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. W konsekwencji przełoży się to na jego rozwój przez poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku polskim i międzynarodowym, tym samym prowadząc do zwiększenia poziomu przychodów.

Wartość projektu: 1 660 992,00 zł
Dofinansowanie: 858 730,00 zł

 

 

Przedsiębiorstwo FRACTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, pn.: „Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania organizacją w firmie Fractal w celu jej przygotowania do funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemiologicznego”.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie poprzez zakup usługi programistycznej w zakresie przygotowania systemu do zdalnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest ono niezbędne do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności do sytuacji powstałej w wyniku pandemii COVID-19. Dzięki temu firma będzie mogła w skuteczny sposób funkcjonować w stanie pandemii, wzmacniając odporność na takie kryzysy. Projekt pozwoli na wdrożenie innowacji procesowych w firmie przez zmianę procesów produkcyjnych i procesu świadczenia usług. Pozwoli to firmie w okresie kolejnych kryzysów również zabezpieczyć płynność finansową, budować zaufanie poprzez pewność realizacji względem kontrahentów i innych podmiotów rynkowych, a przede wszystkim wzmocnić swoją pozycję rynkową poprzez wzrost odporności na nieprzewidziane zdarzenia.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:
Wskaźniki produktu:
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.,
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.,
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 szt.,
– Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 254 400,00zł,
– Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: 38 160,00 zł.

Wskaźniki rezultatu:
– Liczba wprowadzonych innowacji: 2 szt.,
– Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Wartość projektu: 254 400,00 zł
Dofinansowanie: 216 240,00 zł